Anadolu Üniv. Personel Alım İlanı

18.02.2010
43
Anadolu Üniv. Personel Alım İlanı
Anadolu Ünv. Meydan, Sözleşmeli Yer ve Hava Trafik Kontrolörü, Kule Şefi Alım İlanı…

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Esasların Ek-2. maddesinin (b) bendinde belirtilen yönteme göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ” iaddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulunda istihd ı edilmek üzere KPSS (B) grubu “KPSSP3” puan sırasına konulmak kaydıyla aşağıda belirtilen şartlarda Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Özel Şartlar:

UNVANI : ADET : ARANILAN NİTELİKLER :

Hava Trafik Kontrolörü(1), Yüksekokulların Hava Trafik Kontrolörlüğü Bölümü Lisans mezunu olmak ve Hava Trafik Kontrolörlüğü Lisansına sahip olmak.

Kule Şefi (2), Yüksekokulların Hava Trafik Kontrolörlüğü Bölümü Lisans mezunu olmak ve Hava Trafik Kontrolörlüğü Lisansına sahip olmak.

Meydan Kontrolörö(1), Yüksekokulların Hava Trafik Kontrolörlüğü Bölümü Lisans mezunu olmak ve Hava Trafik Kontrolörlüğü Lisansına sahip olmak.

Yer Kontrolörü(2) Yüksekokulların Hava Trafik Kontrolörlüğü Bölümü Lisans mezunu olmak ve Hava Trafik Kontrolörlüğü Lisansına sahip olmak.

1 – Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şart ile 657 sayılı Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecet akıl hastalığı bulunmamak,

2- 2008 KPSS (B) grubu “KPSSP3” sınavına girmiş bulunmak,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilek veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmeli esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”hükmüne uygun olması,

5- ilgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.(Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU ADRESİ: Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Yunusemre Kampusu Tepebaşı/ESKİŞEHİR

ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ

1- 2008 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.

2- 2008 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre belirlenerek Unvan sırasına göre (Hava Trafik Kontrolörü, Kule Şefi, Meydan Kontrolörü, Yer Kontrolörü) kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır) 1-Özgeçmiş.

2- Öğrenim belgesi örneği.

3- Hava Trafik Kontrolör Lisansı örneği.

4- 2 adet resim

5- 2008 yılı KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi örneği.

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.