Resmi Gazetede yayımlandı

Aile hekimliği uygulaması kapsamında çalıştırılan personele yönelik yönetmelik değişikliği yapıldı

Sağlık Bakanlığının Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, söz konusu yönetmeliğin 4. maddesinin (g) ve (ğ) bentlerinde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının görev başında bulunmadığı süreleri açıklamakta kullanılan enzeri nedenler ifadesi diğer nedenler olarak değiştirildi.

Kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanına doğumdan sonra verilen süt iznini düzenleyen hükümde yapılan değişiklikle daha önce süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır şeklindeki düzenleme, Anneye, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir saat süt izni verilir şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin Sözleşmenin yetkili merci tarafından sona erdirilmesi başlıklı 13. maddesinde yapılan değişiklikle de aile hekimi veya aile sağlığı elemanı, sıfatı ve göreviyle bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunması halinde sözleşmesi sona erdirilecek.

Sözleşme hükümlerinde belirtilen esaslara uymadıkları için sözleşmesi sona erdirilenler, 5 yıl süreyle yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılmayacaklar.

Aile hekimliği hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, vali, bakanlık müfettişleri veya bakan tarafından en fazla 2 aya kadar sözleşmeleri askıya alınmak suretiyle görevden uzaklaştırılabilecekler. Bu süre içinde tamamlanacak idari soruşturma neticesinde ilgililerin anılan sözleşme hükümlerinde yer alan fiilleri işledikleri sabit görülürse sözleşmeleri sona erdirilecek.

Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesini düzenleyen maddede yapılan değişiklikle de daha önce vali tarafından yapılması öngörülen ihtarın vali yardımcısı tarafından yapılması hükmü getirildi. Valilerin verdiği ihtarlara karşı yapılacak itirazlar da bundan böyle il disiplin kurulu yerine valiye, Bakanlığın verdiği ihtarlara karşı itirazlar da yüksek disiplin kurulu yerine müsteşara yapılacak.

Yönetmeliğin 16. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafıyla (c) bendinin üçüncü paragrafının beşinci cümlesi de şöyle değiştirildi:

Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması halinde aile hekimlerine, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (1,65) katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde kayıtlı kişi sayısının 2 bin 400den fazla, diğer yerlerde 4 binden fazla olması halinde, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıları aşan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz. Nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile hekimlerine, kayıt tarihine göre ilk bin 350 kişiye kadar kayıtlı olanlar için ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının 2 katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bin 351 ile 2 bin 400 kişiye kadar kayıtlı kişiler için ise ikinci paragrafın son cümlesine göre ödeme yapılır, bu yerlerde kayıtlı kişi sayısının 2 bin 400den fazla olması halinde kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıyı aşan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz.

Talebin olumlu sonuçlanması halinde, talebin olumlu sonuçlandığı tarihten itibaren belirlenen yeni grup esas alınarak ödeme yapılır.

Aile hekimlerinden herhangi birinin, aile sağlığı merkezi giderlerinin kendisine isabet eden kısımlarını ödemediği yönetim karar defteriyle ispatlandığı takdirde, aile sağlığı merkezi giderlerini karşılamak üzere söz konusu aile hekimine yapılan ödemelerden Müdürlükçe kesinti yapılır.

Yönetmeliğin 19. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafı da Ödemeye esas olacak pozisyon planlamasının entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması veya nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile sağlığı elemanlarına, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının 1,65 katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerle nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde, kayıtlı kişi sayısı 2 bin 400den fazla, diğer yerlerde 4 binden fazla ise, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıları aşan kısım için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz şeklinde değiştirildi. (AA

Tarih: 10 Eylül 2011 — 21:49

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2008-2018 Tüm Hakları Saklıdır. YüreğininSesi.CoM görüntülü seslichat kameralı seslisohbet sitesi